Nội dung chi tiết

Ngày 11 tháng 6 năm 2015, tại Hội trường trụ sở chính Công ty (số 160, Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội), Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu 75-CIENCO8 đã họp và thông qua các nội dung sau:
1.    Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
2.    Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của hội đồng quản trị công ty năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015;
3.    Thông qua báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2014;
4.    Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;
5.    Thông qua mức chi trả cổ tức, phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015;
6.    Thông qua Tờ trình cam kết đưa cổ phiếu của Công ty (bao gồm cả cổ phiếu phát hành thêm trong đợt tăng vốn từ 46.400.600.000đ lên 56.400.600.000đ) vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán;
7.    Thông qua Báo cáo Quyết toán tiền lương, thù lao của các Thành viên HĐQT, các Thành viên BKS năm 2014 và Tờ trình Phương án trả thù lao cho các Thành viên HĐQT, các Thành viên BKS năm 2015;
8.    Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ công ty;
9.    Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị hiện tại;

Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên:
Ông Nguyễn Hữu Hoa    Chủ tịch
Ông Đào Ngọc Ký    Phó Chủ tịch
Ông Nguyễn Ngọc Hải    Ủy viên
Ông Nguyễn Quốc Cường    Ủy viên
Ông Lê Quốc Toản    Ủy viên

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI: 


Liên kết website
Tỷ giá
Giá Vàng

Giá vàng 9999

Đơn vị : tr.đ/lượng


Type Buy Sell
Đối tác khách hàng