Nội dung chi tiết

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019:

1. BIÊN BẢN

2. NGHỊ QUYẾT


Liên kết website
Tỷ giá
Giá Vàng

Giá vàng 9999

Đơn vị : tr.đ/lượng


Type Buy Sell
Đối tác khách hàng