Tin tức

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - 5/2019

Công ty chúng tôi cần tuyển dụng 04 nhân viên cho 2 vị trí

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH - NĂM 2018

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

HỌP GIAO BAN SẢN XUẤT THÁNG 9/2015

Ngày 04/9/2015, Hội nghị giao ban sản xuất tháng 9/2015 của Công ty đã diễn ra tại trụ sở chính tại Hà Nội.

HỌP GIAO BAN SẢN XUẤT THÁNG 7/2015

Ngày 06/7/2015, Hội nghị giao ban sản xuất tháng 7/2015 của Công ty đã diễn ra tại trụ sở chính tại Hà Nội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Ngày 11 tháng 6 năm 2015, tại Hội trường trụ sở chính Công ty (số 160, Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội), Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu 75-CIENCO8 đã được tổ chức.

Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5« Back · Next »
Liên kết website
Tỷ giá
Giá Vàng

Giá vàng 9999

Đơn vị : tr.đ/lượng


Type Buy Sell
Đối tác khách hàng